Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informuję:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Szczepański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Domki pod Szyszką z siedzibą w Rowach (76-212) przy ulicy Głogowej 11 NIP: 731-205-66-52, tel.: 664 497 649, e-mail: marcus@rowy-marcus.pl („Administrator”).
• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
• wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą podmioty współpracujące / podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
• Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
• Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Nie czekaj!